Polityka prywatności

POLITYKA SERWISU DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES I OCHRONY PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do serwisu, którego główna strona internetowa znajduje się pod adresem www.kuracjiusz.biz („Serwis”). Administratorem Serwisu jest Kazimierz Gacek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "KURACJUSZ" Kazimierz Gacek, ul. Juliusza hr. Tarnowskiego nr 2, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP 5520101922 (dalej „Administrator”).

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem punktu 9.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies zbierane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
utrzymania bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
analizowania, ulepszania i rozwijania usług Serwisu, w tym również dostępu do usług i innych witryn oraz aplikacji z komputera lub urządzenia przenośnego;

4. Na stronach internetowych Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki cookies. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Administrator nie może ponosić odpowiedzialności za zasady posługiwania się plikami cookies obowiązujące w tych serwisach.

5. W ramach Serwisu stosowany jest jeden zasadniczy rodzaj plików cookies:

stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies (parametry w tym zakresie mogą być zweryfikowane za pośrednictwem narzędzi przeglądarki internetowej – w tym zakresie Administrator odsyła do instrukcji konkretnej przeglądarki internetowej, którą można wyszukać przy pomocy wyszukiwarki google: https://www.google.pl/, natomiast linki do opisów obsługi najpopularniejszych przeglądarek internetowych znajdują się w pkt 12 poniżej) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

6. Dokonując innego podziału niż ten przedstawiony w punkcie 5, Administrator wskazuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

user centric security cookies – pliki mające zapewnić bezpieczeństwo, są m.in. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
user interface customization cookies – trwałe pliki cookies, mające na celu personalizację interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji (ew. nieco dłużej).

7. Dokonując dalszego podziału niż ten przedstawiony w punkcie 5 oraz 6, Administrator wskazuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies rozdzielone ze względu na ingerencję w prywatność Użytkownika:

„nieszkodliwe”, które obejmuję pliki cookies niezbędne do prawidłowego działania strony i potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej, a ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem Użytkownika;
„badające”, które wykorzystywane są do śledzenia Użytkownika, jednak nieobejmujące danych pozwalających zidentyfikować konkretnego Użytkownika.

8. Szczegółowe informacje na temat stosowanych plików cookies:

 
Dostawca cookies Nazwa cookies Ważność Typ    
Administrator XSRF-TOKEN Wygasa po 2 godzinach user centric security cookies (pliki cookie pomagają zapobiegać fałszowaniu żądań w różnych witrynach)    
Administrator laravel_session Wygasa po 2 godzinach user interface customization cookies (plik cookie używany do identyfikowania instancji sesji dla użytkownika)  

9. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do jego serwera. Oznacza to, że Administrator zna publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe Serwisu.

10. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do sieci za pośrednictwem urządzeń przenośnych, które działają podobnie jak komputery np. smartfonów obsługujących pełne wersje przeglądarek, Serwis wykorzystuje pliki cookies w podobny sposób jak w przypadku korzystania z komputera. Administrator może pozyskiwać lub otrzymywać informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika ze swojego urządzenia oraz Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. 
11. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.

12. W celu uzyskania dalszych informacji należy się zapoznać z treścią sekcji „Pomoc” w Państwa przeglądarce internetowej.  Przykładowo, w przypadku poniższych przeglądarek, przydatne informacje związane ze zmianą ustawień plików cookies mogą Państwo znaleźć na poniższych stronach:

w zakresie urządzeń mobilnych – informacje o ustawieniach plików cookies znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych producentów (np. iOS, Android).

13. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

14. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH    
Kim jesteśmy? Szczegółowe dane Administratora są wskazane w pkt 1 niniejszej polityki.
   
Jak się z nami kontaktować? Możesz się z Nami skontaktować mailowo pod adresem e-mail biuro@kuracjusz.com    
Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się w celach wskazanych poniżej:

przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Serwisu, po wyrażeniu stosownej zgody (na postawie Art. 6 (1) a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (“RODO”),
na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, po wyrażeniu stosownej zgody (na podstawie Art. 6 (1) a RODO),
Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie Art. 6 (1) f RODO).
   
Czy przekazanie danych jest dobrowolne? Tak, przekazanie przez Ciebie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, informacje o przebiegu Twojego zatrudnienia, edukacji, umiejętnościach, zainteresowaniach  i inne dane przekazywane w związku ze składaniem aplikacji w procesie rekrutacji, przy czym z wyłączeniem danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych we ww. celach jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacji z Twoim udziałem byłoby niemożliwe.

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej) możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.
   
Komu możemy udostępnić Twoje dane? Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym, podmiotom świadczącym dla Nas usługi księgowe, prawne i innym podwykonawcom (np. dostarczającym oprogramowanie czy powierzchnie serwerowe) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
   
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze ww. cele, dla których te dane zostały zebrane (przez okres trwania procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko i okres przedawnienia roszczeń z nim związanych, a w przypadku Twojej zgody na branie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, do czasu zakończenia ostatniego z nich i okres przedawnienia roszczeń z nim związanych). W każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z Naszej strony, informując Nas o tym w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.
   
Jakie są Twoje uprawnienia? Administrator respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),
prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.